Uchwała nr 6/2020,

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków  Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

W sprawie: wyboru Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej na kadencję 2020-2022 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej postanawia wybrać Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej w składzie:

  1. Andrzej Szymkiewicz – prezes zarządu
  2. Tomasz Chojnacki – wiceprezes zarządu
  3. Marcin Kozłowski – skarbnik zarządu

Uchwała została przyjęta przez zebranych.

Za uchwałą głosowało 19 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0

 

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej

§ 1.

1. Zarząd Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczo – zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Statutu Stowarzyszenia, Uchwał Walnego Zebrania i niniejszego Regulaminu.

2. Siedzibą Zarządu jest Poznań, ul. Szarych Szeregów 27/8

3. Regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu.

§ 2.

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie w czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej jego członków.

§ 3.

1. Skład oraz tryb powoływania i odwoływania Zarządu określa § 21 ust. 1 oraz § 20 lit. c Statutu Stowarzyszenia.

2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest dwóch członków zarządu, zgodnie z § 28 Statutu Stowarzyszenia.

§ 4.

1. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności :

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,

3) opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,

4) prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

5) realizacja programu i celów Stowarzyszenia,

6) określanie szczegółowych kierunków działania Zarządu oraz kompetencji poszczególnych członków Zarządu,

7) opracowanie preliminarza budżetowego,

8) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia majątku ruchomego lub nieruchomego,

9) ustalanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Biura Stowarzyszenia,

10) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

11) ustalanie wysokości składek członkowskich i kontrolowanie ich opłacania,

12) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

13) powoływanie specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określanie ich zadań,

14) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz pełnienie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków,

15) udzielanie Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,

16) wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,

17) przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo – ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

§ 5.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności :

1) w sprawach członkowskich :

a) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, na zasadach określonych w Statucie,

b) przyjmowanie oświadczeń nowych członków o wstąpieniu do Stowarzyszenia,

c) ustalanie zasad wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających,

d) skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających,

e) składanie informacji Walnemu Zebraniu Członków o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,

f) wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

2) w sprawach Walnego Zebrania Członków :

a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

b) przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,

c) przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) w sprawach majątkowych :

a) pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,

b) inicjowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w Statucie Stowarzyszenia.

§ 6.

1. Prace Zarządu organizuje i pracom tym przewodniczy Prezes Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu. W razie złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez członka Zarządu, Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym :

1) członkowie Komisji Rewizyjnej,

2) przedstawiciele członków wspierających,

3) goście zaproszeni przez Zarząd.

5. Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes lub zwołujący, uwzględniając wnioski złożone przez członków Zarządu. Wnioski członków Zarządu o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami, składane są do Biura Stowarzyszenia w terminie nie krótszym niż na trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 7.

1. O dacie, godzinie, miejscu i porządku posiedzenia zawiadamia się wszystkich członków Zarządu, na trzy dni przed posiedzeniem.

2. Z ważnych powodów posiedzenie może być zwołane bez zachowania trzydniowego terminu powiadomienia.

3. Obecność na posiedzeniu Zarządu jego członków jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie zwołującego posiedzenie.

§ 8.

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub inny wskazany przez Prezesa członek Zarządu, zwany dalej Przewodniczącym posiedzenia.

2. Po otwarciu posiedzenia stwierdza się prawidłowość jego zwołania, a następnie przedstawia porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

3. W uzasadnionych przypadkach członek Zarządu może zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy nie przewidzianej w porządku obrad lub o nierozpatrywanie danej sprawy objętej porządkiem obrad. Wnioski w tych sprawach podlegają głosowaniu.

§ 9.

1. Zarząd głosuje jawnie.

2. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie zgłoszone przez któregokolwiek członka Zarządu.

§ 10.

1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokole z posiedzenia.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

4. Każdy członek Zarządu, który w głosowaniu jawnym głosował przeciwko uchwale, może przy podpisywaniu protokółu zgłosić zdanie odrębne.

§ 11.

1. Projekt uchwały Zarządu powinien zawierać w szczególności :

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,

3) określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,

4) wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

5) termin wejścia w życie uchwały.

2. Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Zarządu, numerem uchwały według kolejności, wskazuje rok i datę jej podjęcia.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

§ 12.

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu i protokolant.

2. Posiedzenia Zarządu obsługuje Biuro Stowarzyszenia.

3. Protokół zawiera w szczególności :

1) datę posiedzenia,

2) porządek posiedzenia,

3) krótki opis przebiegu dyskusji,

4) wyniki głosowań,

5) numery i tytuły podjętych uchwał,

6) zdania odrębne do podjętych uchwał,

7) złożone do protokółu oświadczenia i wnioski.

4. Do protokółu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Zarządu.

5. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść podjętych uchwał i ustaleń protokółu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

6. Rejestr uchwał i protokółów prowadzi Biuro Stowarzyszenia.

§ 13.

Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

§ 14.

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący posiedzenia, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej ¼ składu Zarządu.

3. Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 15.

Regulamin Zarządu został uchwalony w dniu 4 kwietnia 2012 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Close Menu