5 lutego 2021

W maju 2021 roku opublikowana zostanie rewizja normy PN-EN 15512 Stalowe statyczne systemy składowania — Regały paletowe o zmiennej konfiguracji — Zasady projektowania konstrukcji, która określa wymagania do projektowania stalowych regałów wysokiego składowania. Jest to podstawowa norma do weryfikacji bezpieczeństwa większości typów regałów przemysłowych.

W porównaniu z poprzednią wersją, nowe wydanie normy jest bardziej zgodne ze znanym powszechnie Eurokodem 3 (PN-EN 1993 – normą do projektowania budowlanych konstrukcji stalowych). Struktura EN 15512:2020 jest zbliżona do struktury Eurokodu, ale także wymagania dotyczące poziomu bezpieczeństwa systemów skladowania są zaostrzone na wzór wymagań stawianych konstrukcjom budowlanym. W szczególności:

–    zwiększono wartość częściowego współczynnika bezpieczeństwa materiału γM1 z 1,0 do 1,1 bez możliwośći jego zmiany w załącznikach krajowych,

–    usunięto możliwość redystrybucji momentu zginającego w belce bez przeprowadzenia analizy sprężysto-plastycznej,

–    dostosowano metodę obliczania początkowej imperfekcji zgodnie z metodą Eurokodu 3,

–    wprowadzono tzw. charakterystyki równoważne dla elementów z ciągłą perforacją dla przeprowadzenia obliczeń statycznych,

–    wprowadzono wymaganie uwzględnienia odkształceń (osiadania) posadzki na konstrukcję regału,

–    wprowadzono nowe wzory interakcyjne do sprawdzania nośności elementów,

–    wprowadzono nowe zasady dotyczące uwzględniania mimośrodowości połączeń w konstrukcji regału,

–    udoskonalono istniejące i dopuszczono nowe metody badań eksperymentalnych niektórych komponentów konstrukcji regałowej.

Rewizja normy EN 15512 została przygotowana przez Grupę Roboczą WG1 CEN TC / 344, której prace koordynowali przewodniczący inż. Gregorio Fernandez Rougeot i sekretarz inż. David Montes (eksperci hiszpańskiego komitetu AENOR). W pracach tej grupy roboczej czynny udział brał także członek PSTM – mgr inż. Mariusz Kołodziejczak.