Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej (PSTM) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261) oraz postanowień Statutu PSTM, uchwalonego na Walnym Zebraniu Członków (WZC) PSTM w dniu 30 września 2022 roku. Siedzibą PSTM jest Poznań, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie prowadzi działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego na jego terenie prawa.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach autonomii. Prowadzić będzie wymianę doświadczeń oraz wiedzy z polskimi i europejskimi organizacjami dla normalizacji, podnoszenia jakości i konkurencyjności na rynku.
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej jest organizacją zrzeszającą wysokiej klasy specjalistów z obszaru szeroko pojętej techniki magazynowej.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków zwyczajnych, finansowym wsparciu członków wspierających, działalności gospodarczej na ogólnych zasadach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i zgodnej zapisami w statucie.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które wybiera organy władzy wykonawczej, którymi są Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Wymienione władze Stowarzyszenia wybrane zostały na dwuletnia kadencję, w dniu 2 lutego 2012 roku.

Działalność Stowarzyszenia jest skierowana do dostawców usług związanych z bezpieczeństwem magazynowym, osób zarządzających gospodarką magazynową oraz transportem wewnętrznym, a także pozostałych odbiorców funkcjonujących w obszarze logistyki oraz magazynowania.

Celem Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej jest prowadzenie działań na rzecz promocji dobrych praktyk, w działalności biznesowej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie podnoszenia jakości, bezpieczeństwa i innowacyjności w obszarze techniki magazynowej i transportu wewnętrznego. Inicjowanie oraz aktywne wspieranie przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych, na rzecz jakości usług dostawców i bezpieczeństwa w magazynie, a także wspieranie osób zarządzających gospodarką magazynową i transportem wewnętrznym.

PSTM tworzyć będzie platformy do wymiany doświadczeń i wiedzy z podmiotami zaangażowanymi w działalność badawczą rynku dostawców sprzętu i techniki magazynowej oraz aktywnie wspierać wszelkie inicjatywy z tym związane.

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, będzie dążyć i aktywnie wspierać, wszelkie inicjatywy, związane z wymianą doświadczeń i wiedzy z polskimi oraz europejskimi organizacjami, dla normalizacji i podnoszenia jakości oraz konkurencyjności na rynku. Działanie na rzecz przestrzegania zasad etyki handlowej dostawców i promowanie zdrowych zasad konkurencyjności w kontaktach biznesowych.

PSTM dąży do wspierania wszelkich inicjatyw związanych z wymianą doświadczeń i wiedzy z polskimi oraz europejskimi organizacjami dla normalizacji i podnoszenia jakości oraz konkurencyjności na rynku.

W roku 2022 PSTM obchodził 10-tą rocznicę swojego istnienia.

Na przestrzeni tego okresu, zrealizowane zostały liczne projekty o charakterze szkoleniowym i świadomościowym.

Na bieżąco uruchamiane są kolejne inicjatywy, które cechują się najwyższym standardem merytorycznym.