Poniżej prezentujemy strony informacyjne komitetów technicznych funkcjonujących w ramach Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.

Komitet ds. Szkoleń

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej buduje struktury pozwalające na bardziej efektywny wpływ na propagowanie dobrych praktyk w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Te działania mają jeden cel, wprowadzenie standardów zapewniających bezpieczne użytkowanie urządzeń do składowania i dystrybucji towarów, będących na wyposażeniu magazynów, centrów dystrybucji i innych obiektów do przechowywania towarów.
Uchwałą zarządu Stowarzyszenia w dniu powołany został Komitet ds. Szkoleń, którego zadaniem jest opracowywanie, metodologii i założeń programowych dotyczących szkolenia specjalistów w określonych obszarach funkcjonalnych magazynu, zgodnych z najwyższymi standardami dobrych praktyk.
Zakres działalności Komitetu ds. Szkoleń dotyczy w szczególności:

 1. opracowywanie programów szkoleń, zgodnie obowiązującymi przepisami i normami,
 2. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń,
 3. czynne uczestnictwo we wprowadzaniu zasad dobrych praktyk
 4. aktywny udział w misji i zadaniach Stowarzyszenia

Komitet ds. Szkoleń jest ciałem doradczym dla zarządu i wykonawczym w zakresie realizacji szkoleń, skład komitetu zapewnia merytoryczne treści i tematy poruszane na szkoleniach.  Z pośród kandydatów na członków Komitetu ds. Szkoleń wybrano osoby, które legitymują się stosownymi kompetencjami.
Powołano następujący skład Komitetu ds. Szkoleń :

 1. Przewodniczący – Tomasz Chojnacki
 2. Członek komitetu – Antoni Saulewicz
 3. Członek komitetu – Marcin Bajson
 4. Członek komitetu – Marcin Olejnik

Komitet Techniczny Regałów

Członków Komitetu ds. Szkoleń powołuje się na okres dwóch lat, z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia, mających czynne prawo głosu. Komitet ds. Szkoleń może korzystać z zewnętrznych ekspertów w zakresie programowym przygotowanych szkoleń.

Komitet Techniczny Regałów, powoływany został przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, uchwałą nr 9/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. W skład Komitetu Technicznego Regałów wchodzą członkowie stowarzyszenia, z pośród których wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz konsultantów. Komitet Techniczny Regałów, jest komitetem problemowym w sektorze techniki regałowej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.

Podstawowym zadaniem Komitetu Technicznego, jest pełnienie funkcji opiniotwórczej oraz doradczej dla Zarządu PSTM.

Zakres działalności Komitetu Technicznego dotyczy w szczególności:

  1. analizowanie projektów norm, norm branżowych dotyczących regałów i akcesoriów oraz opracowywanie wniosków z tych analiz,
  2. opiniowanie projektów ustaw, norm branżowych dotyczących regałów i akcesoriów,
  3. opiniowanie dokumentów europejskich i międzynarodowych,
  4. opracowywanie propozycji zmian w dokumentach normalizacyjnych,
  5. utrzymywanie współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, zaangażowanymi w działania odpowiadające profilowi działań Komitetu Technicznego,
  6. przygotowanie materiałów i interpretacji dotyczących przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej odnoszących się do zakresu działań Komitetu Technicznego,
  7. nadzór nad aktualnością dokumentów analizowanych i opracowywanych w Komitecie Technicznym oraz ich przechowywaniem i dystrybucją,
  8. czynne uczestnictwo w pracach związanych z wprowadzaniem zasad dobrych praktyk,
  9. aktywny udział w propagowaniu misji i zadań Stowarzyszenia, z wykorzystaniem wiedzy gromadzonej w Komitecie Technicznym.

Główną formą wykonywania przez Komitet Techniczny swoich zadań, są spotkania Komitetu Technicznego, które organizowane są w miarę potrzeb, zwoływane przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, przedstawiając tematykę i porządek spotkania. Spotkania prowadzi przewodniczący, a w sytuacji jego nieobecności wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Komitetu technicznego. Komitet Techniczny Regałów działa zgodnie z przyjętym prze Zarząd PSTM regulaminem.

Close Menu