Komitet Techniczny Regałów

Członków Komitetu Technicznego Regałów powołuje się na okres dwóch lat, z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia, mających czynne prawo głosu. Komitet ds. Szkoleń może korzystać z zewnętrznych ekspertów w zakresie programowym przygotowanych szkoleń.

Komitet Techniczny Regałów, powoływany został przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, uchwałą nr 9/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. W skład Komitetu Technicznego Regałów wchodzą członkowie stowarzyszenia, z pośród których wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz konsultantów. Komitet Techniczny Regałów, jest komitetem problemowym w sektorze techniki regałowej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.

Podstawowym zadaniem Komitetu Technicznego, jest pełnienie funkcji opiniotwórczej oraz doradczej dla Zarządu PSTM.

Obecny skład Komitetu Technicznego Regałów:

Zakres działalności Komitetu Technicznego dotyczy w szczególności:
A. analizowanie projektów norm, norm branżowych dotyczących regałów i akcesoriów
oraz opracowywanie wniosków z tych analiz,
B. opiniowanie projektów ustaw, norm branżowych dotyczących regałów i akcesoriów,
C. opiniowanie dokumentów europejskich i międzynarodowych,
D. opracowywanie propozycji zmian w dokumentach normalizacyjnych,
E. utrzymywanie współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz innymi
instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, zaangażowanymi w działania
odpowiadające profilowi działań Komitetu Technicznego,
F. przygotowanie materiałów i interpretacji dotyczących przepisów obowiązujących na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej odnoszących się do zakresu działań Komitetu
Technicznego,
G. nadzór nad aktualnością dokumentów analizowanych i opracowywanych w Komitecie
Technicznym oraz ich przechowywaniem i dystrybucją,
H. czynne uczestnictwo w pracach związanych z wprowadzaniem zasad dobrych praktyk,
I. aktywny udział w propagowaniu misji i zadań Stowarzyszenia, z wykorzystaniem
wiedzy gromadzonej w Komitecie Technicznym.

Główną formą wykonywania przez Komitet Techniczny swoich zadań, są spotkania Komitetu
Technicznego, które organizowane są w miarę potrzeb, zwoływane przez przewodniczącego
lub wiceprzewodniczącego, przedstawiając tematykę i porządek spotkania. Spotkania
prowadzi przewodniczący, a w sytuacji jego nieobecności wiceprzewodniczący lub
wyznaczony przez przewodniczącego członek Komitetu technicznego. Komitet Techniczny
Regałów działa zgodnie z przyjętym prze Zarząd PSTM regulaminem.