4 czerwca 2017

Bezpieczeństwo w magazynie zależy od wielu czynników, jednym z nich jest cykliczny przegląd, wykorzystywane konstrukcje i urządzenia, muszą być cyklicznie sprawdzane, czy nie doszło do uszkodzeń w czasie ich użytkowania. Wprawdzie nie ma bezpośrednich przepisów nakazujących wykonywanie przeglądów regałów w magazynie, to zawarte w Kodeksie Pracy oraz resortowych rozporządzeniach przepisy odnoszące się do organizacji stanowisk pracy, już taki nakaz definiują.

 20170519-uczestnicy szkolenia

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając w ramach swoich statutowych obowiązków, podejmuje działania zmierzające do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji regałowych w magazynach. Stowarzyszenie promuje stosowanie najlepszych rozwiązań dla organizacji pracy w magazynie, zalecamy stosowanie obowiązkowych przepisów ale również norm określających sposoby bezpiecznego użytkowania sprzętu i wyposażenia w magazynie.

Norma PN-EN: 15635, dla użytkowników regałów magazynowych jest podstawowym dokumentem normatywnym, stosowanie się do wytycznych zawartych w normie, jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale przede wszystkim bezpiecznym użytkowaniem regałów. Norma nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety) – osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.

Kierując się przepisami prawa oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-EN: 15635 Stowarzyszenie  zorganizowało pierwsze w Polsce szkolenie certyfikowanych Specjalistów PRSES, zakończone egzaminem ze znajomości zagadnień z programu szkolenia.

Specjalista PRSES będzie gwarantem jakości procesów eksploatacyjnych realizowanych zgodnie z normą i przepisami prawa, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości pracy w magazynie. Poprzez swoje kompetencje przyczyni się do wzrostu efektywności i jakości użytkowania regałów magazynowych, wydłużając okres eksploatacyjny systemów składowania.

Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej przygotowało program zawierający pięć bloków tematycznych zapewniających wszechstronną wiedzę na temat użytkowania i przeglądów regałów magazynowych zgodnie z obowiązującą normą i przepisami prawa.

W Hotelu Święcice koło Warszawy odbyło się pierwsze szkolenie PRSES, dziewięciu uczestników zdobyło wiedzę związaną z obowiązkami osoby odpowiedzialnej za przeglądy regałów, która eksperci Stowarzyszenia przekazali w pięciu blokach tematycznych.

Antoni Saulewicz

Antoni Saulewicz – prowadził blok wprowadzający do przepisów prawa, zapoznał uczestników szkolenia z bezpieczeństwem regałów w kontekście prawa. Omówił ryzyko związane z użytkowaniem regałów, na co szczególnie trzeba zwracać uwagę realizując zadania związane z przeglądami regałów w magazynie. Podkreślił cele realizacji przeglądów, zaznaczając, że te cele mają przynieść określony skutek, a mianowicie wyeliminować zagrożenie wynikające z uszkodzenia lub sytuacji zagrażającej bezpieczeństwie pracy w magazynie. Podsumowując swoje wystąpienie, określił kto to jest PRSES? Jakie na nim spoczywają obowiązki i odpowiedzialność.

Marcin Bajson

Marcin Bajson –  w bloku poświęconym użytkowaniu regałów przedstawił zagadnienia podstawowe. Na eksponacie pokazał budowę regału, jego najważniejsze elementy, kluczowe dla przenoszenia obciążeń składowanych towarów. Poruszając aspekty związane z użytkowaniem regałów, omówił najczęściej popełnianie błędy w składowaniu towarów na regale, pokazał jak prawidłowo powinno się składować towary, by nie stanowiły zagrożenia, dla konstrukcji i otoczenia. Mówiąc o rodzajach uszkodzeń, zaprezentował badania wytrzymałości elementu konstrukcji regałów z różnymi rodzajami uszkodzeń, pokazując jak zmienia się wytrzymałość w zależności od uszkodzenia. Dlatego nawet najmniejsze „niewinnie” wyglądające uszkodzenie jest groźne dla konstrukcji regałowej, co zostało pokazane podczas prezentacji.

Tomasz Chojnacki

Tomasz Chojnacki –  omówił procedury zawarte w normie PN-EN 15635, zwracając uwagę na aspekty organizacyjne z tym związane. Na co w szczególności PRSES powinien zwracać uwagę, czego bezwzględnie musi przestrzegać w czasie kontroli. Aspekty techniczne to wymagania jakie muszą spełniać pracujące w magazynie urządzenia ale również jakość i stan posadzki i innych elementów stałych w budynku.  Niezwykle ważne  jest wyszczególnienie procedur, które w zasadniczy sposób porządkują przeglądy, czynią z nich sprawne narzędzie weryfikujące uszkodzenia. W obszarze zarządzania bezpieczeństwem  istotnym jest nieprzekraczanie ciężarów max. składowanych towarów, kolejność obsługi, wymiana zniszczonych i uszkodzonych elementów konstrukcyjnych regałów. Nade wszystko właściwe zaplanowanie przeglądów adekwatne do natężenia operacji na magazynie oraz rzetelne przeglądy eksperckie, które gwarantują właściwą ocenę bezpieczeństwa konstrukcji regałowych.

Marcin Olejnik

Marcin Olejnik – scharakteryzował rodzaje przeglądów regałów, wyjaśnił na czym polegają różnice pomiędzy nimi, podkreślając znaczenie każdego z nich. Omówił techniczne aspekty użytkowania regałów, ich właściwego przeznaczenia wpływającego na bezpieczeństwo składowania. Zasady realizacji przeglądów regałów, każdy określa sam uwzględniając charakterystykę pracy magazynu, natężenie przeglądów zależne jest od wielu czynników determinujących przeglądy regałów. Przeglądy eksperckie są taką pomocą dla PRSES w magazynie, zewnętrzne firmy „zwykle widzą” więcej, dlatego ten rodzaj przeglądów jest obligatoryjny. Przeglądy powinny być wykonywane z zachowaniem odpowiednich norm i zasad, które zapewnią bezpieczeństwo wykonującemu przeglądy regałów. Prelegent demonstrował narzędzia i elementy wyposażenia, zapewniające bezpieczeństwo w magazynie. Ważnym elementem jest zdobycie odpowiednich uprawnień związanych z realizacją zadań.

Szkolenie kończyło się egzaminem pisemnym z zakresu omawianej problematyki, arkusz egzaminacyjny zawierał 16 pytań z których 12 pytań to pytania zamknięte na które uczestnicy zaznaczali prawidłową odpowiedź z trzech możliwych. Cztery pytania to były pytania otwarte,  zadania w których należało zwięźle opisać – wyjaśnić zagadnienie, sytuację, problem, działanie zawarte w zadaniu.

Za pytania zamknięte można było uzyskać maksymalnie 12 punktów ( 1 punkt za poprawną odpowiedź), za pytania otwarte, można było uzyskać również 12 punktów( 3 punkty za poprawną odpowiedź). Łącznie można było uzyskać 24 punkty za poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania. Minimum jakie należało uzyskać by zdać egzamin wynosiło 16 punktów(67%), średnia uzyskana na egzaminie wyniosła 94%, dwie osoby uzyskały 100% poprawność odpowiedzi.

Zbiorowa fotografia

Szkolenia specjalistów PRSES będą kontynuowane przez Stowarzyszenie, widzimy potrzebę stworzenia korpusu specjalistów, którzy będą sprawowali pieczę nad konstrukcjami oraz bezpiecznym ich użytkowaniem. Strona www.fbwm.pl jest miejscem do komunikacji Stowarzyszenia z rynkiem, gdzie można zarejestrować się na kolejne edycje szkolenia.

Red

Foto: Log4.pl