28 października 2015

Konferencja „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy”, to projekt edukacyjno-szkoleniowy, mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyce wewnętrznej i dystrybucji, poprzez promowanie zasad oraz innowacji organizacyjnych i technicznych, czyniąc te obszary, bezpiecznym miejscem pracy.

Na sali konfrencyjnej

Na sali konfrencyjnej

Organizatorem konferencji, która odbyła się 22 października br. było Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, które wśród wielu zadań ujętych w statucie Stowarzyszenia, zapisaną ma aktywną promocję bezpieczeństwa pracy w magazynie. Tworzenie struktur mających na celu budowanie kultury bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesów magazynowych i dystrybucyjnych oraz podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych, zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. Na konferencji wykorzystano bogate doświadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, w obszarach ich działalności oraz specjalistów z instytucji i firm zajmujących się bezpieczeństwem pracy.

Konferencja „Magazyn bezpiecznym miejscem pracy”, to wydarzenie, na którym specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy, zaprezentowali wyniki badań oraz przedstawili najnowsze rozwiązania ze swoich dziedzin. Uczestnicy konferencji z pomocą specjalistów przeprowadzili audyt swojego magazynu, oceniając poziom jego bezpieczeństwa. Przedstawiona została symulacja strat finansowych poniesionych w wyniku wypadku. Zaprezentowano nowości techniczne i organizacyjne, poprawiające bezpieczeństwo pracy w procesach składowania, dystrybucji i logistyki wewnętrznej.

Referat wprowadzający do konferencji przedstawiła dr Barbara Krzyśków, z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, którego temat „Odpowiedzialność za zaniedbania i skutki wypadków w magazynie, jak się przed nią zabezpieczyć, czy to możliwe?” był doskonałym wprowadzeniem do pozostałych tematów.

Dr Barbara Krzyśków

Dr Barbara Krzyśków

– Przepis art. 207 § 1 Kodeksu pracy ustala, że odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy jest pracodawca. Taka odpowiedzialność potwierdzona jest również treścią przepisu art. 283 Kp, w której ustawodawca określa przesłanki odpowiedzialności wykroczeniowej. Zgodnie z tym przepisem wykroczeniem jest każde niedopełnienie obowiązków w dziedzinie bhp wynikających z przepisów i zasad bhp. Odpowiedzialność za wykroczenia w dziedzinie bhp nie jest jedyną formą odpowiedzialności, a pracodawca nie jest jej jedynym podmiotem. – mówiła dr Barbara Krzyśków

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy może również być odpowiedzialnością karną w przypadku, jeżeli zaniedbania w zakresie realizacji wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy powodują bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Obok odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, którą ponosi przede wszystkim pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami w zakresie swoich kompetencji prawo przewiduje odpowiedzialność za skutki złego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie. Będzie to odpowiedzialność za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Odpowiedzialność ta będzie proporcjonalna do zaistniałych skutków wypadku lub choroby. W przypadku wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych postępowanie prowadzi każdorazowo prokurator, po zawiadomieniu o takim wypadku przez pracodawcę. W tym przypadku, jeżeli przyczyną wypadku jest nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp odpowiedzialność będzie ponosił każdy, nie tylko pracodawca, ale też osoba kierująca pracownikami a w niektórych przypadkach również pracownika służby bhp lub każda inna osoba, której działanie lub zaniechanie przyczyniło się do zaistnienia wypadku lub choroby – podkreślała dr Barbara Krzyśków.

Za skutki wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracodawca może również ponieść odpowiedzialność cywilną, będącą rekompensatą strat i kosztów oraz zadośćuczynieniem za szkody i cierpienia związane z wypadkiem lub chorobą. Odszkodowanie to jest bardzo szerokie i obejmuje nie tylko straty rzeczywiste, ale też przyszłe, związane z niemożnością wykonywania pracy, zmniejszeniem możliwości zarobkowania lub zmniejszeniem perspektyw życiowych. W prezentacji przedstawione były formy odpowiedzialności, zasady odpowiedzialności, podmioty odpowiedzialne oraz co zrobić, żeby ograniczyć odpowiedzialność poszczególnych podmiotów.

Współczesny magazyn dosłownie tętni życiem, przemieszczanie się ludzi i towarów jest naturalnym procesem, dlatego organizacja tego ruchu jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa. Organizacja ruchu w magazynie a bezpieczeństwo pracy. Jaki wpływ na bezpieczeństwo w magazynie ma prędkość jazdy wózków widłowych? Taki temat swojego wystąpienia przygotował Antoni Saulewicz, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.

Antoni Saulewicz

Antoni Saulewicz

W wystąpieniu omówił wpływ prędkości jazdy wózków czołowych na bezpieczeństwo z uwzględnieniem wpływu innych czynników na powstawanie wypadków związanych z użytkowaniem wózków jezdniowych. Przedstawił wyniki pomiarów i analiz prędkości jazdy wózków czołowych w różnych warunkach na podstawie badań przeprowadzonych w jednym z magazynów. Przedstawił również wyniki badań wykazujące zależności długości drogi zatrzymania wózka czołowego średniej wielkości od prędkości jazdy wózka. Ekspert podał zalecane wartości prędkości jazdy wózka w różnych warunkach.

O tym, Czy bezpieczeństwo musi kłócić się z wydajnością w logistyce? Jak zapewnić bezpieczną eksploatację wózków widłowych w magazynie, nie rezygnując jednocześnie z efektywności? Opowiadał Jarosław Kociszewski, Prezes i dyrektor zarządzający ELOKON Logistics. W dobie gospodarki rynkowej konieczne jest stałe podnoszenie efektywności realizacji zadań logistycznych. Czasem można osiągnąć to usprawniając organizację pracy, planując zadania. Zdarza się jednak, że managerowi nie wystarcza wiedzy i doświadczenia… lub „target” jest nieosiągalny w świetle dostępnych środków technicznych i organizacyjnych. W takich sytuacjach rodzi się pokusa by przyspieszyć prace magazynierów kosztem… BHP. Czasem manager „przymyka oko” na to co dzieje się w magazynie, czasem zaś wymusza ryzykowne zachowania na pracownikach. Pracuje się zbyt długo, pomijając „czasochłonne” elementy procedury związane z bezpieczeństwem pracy. Łamane są przez operatorów wózków widłowych oraz magazynierów nieraz elementarne zasady BHP. Co gorsza taki stan rzeczy z czasem staje się „normą”. Tragicznym jest fakt, iż najczęściej dopiero wypadek powoduje opamiętanie i urealnienie norm realizacji zadań czy reorganizację magazynu w odniesieniu do zadań jakie mają być w nim realizowane.

Jarosław Kociszewski

Jarosław Kociszewski

Tymczasem koszt pojedynczego wypadku wynosi średnio od 12.000 do 63.500 złotych w zależności od liczy osób zatrudnionych w zakładzie pracy – twierdził Jarosław Kociszewski. Koszt wypadków przy pracy w gospodarce magazynowej i transporcie szacuje się na 100 miliardów złotych rocznie. W skali kraju daje to ok. 3% PKB. Inwestycja w bezpieczeństwo i optymalizacja wydatków ponoszonych na transport wewnętrzny są ze sobą nierozerwalne. Wypadek i związane z tym straty materialne, przestoje w produkcji lub procesach logistycznych czy wreszcie niewłaściwe użytkowanie maszyn przez pracowników oznaczają wysokie koszty dla przedsiębiorstwa, których można byłoby uniknąć – podsumował ekspert.

Wózek widłowy, jako przyczyna wielu niebezpiecznych i niepożądanych zdarzeń w magazynie, kontrole wózków widłowych przez Państwową Inspekcję Pracy. Ten zawsze na czasie temat referowała nadinspektor Anna Wójcik, z Państwowej Inspekcji Pracy. Prezentacja bazowała na przeprowadzonych kontrolach wózków widłowych w 40 dużych magazynach na terenie województwa mazowieckiego. Dane nie napawają optymizmem, w bardzo wielu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które skutkować mogły wypadkiem.

Nadinspektor Anna Wójcik

Nadinspektor Anna Wójcik

Najczęściej stwierdzonym takim przypadkiem było to, że wózki widłowe mógł uruchomić każdy, brak było zabezpieczeń przed nieuprawnionym uruchomieniem wózka widłowego. Analizując zaistniałe zdarzenia i wypadki bardzo często występowało najechanie wózkiem widłowym na pieszego poruszającego się po magazynie.

Podstawowe wymagania obowiązujące w funkcjonowaniu obiektów magazynowych, audyt bezpieczeństwa w magazynie, koszty wypadków w magazynie – czy ktoś to liczy? Taki temat przygotował Tomasz Chojnacki, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Mówiąc o audycie bezpieczeństwa zachęcił uczestników do wypełnienia ankiety, która pozwoli na wstępną ocenę poziomu bezpieczeństwa w zarządzanych magazynach.

Tomasz Chojnacki

Tomasz Chojnacki

W prelekcji przedstawił ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w magazynie. Bezpieczeństwo widziane oczami logistyka – spojrzenie na praktyczne strony funkcjonowania magazynów, a nie tylko na kwestie prawne i organizacyjne, za które odpowiedzialne są wewnętrzne służby bhp. Niebezpieczeństwa występujące w magazynie zaprezentował na z życia wziętych przykładach znanych niezgodności, błędów, uszkodzeń, itp. Wypadki w magazynach przedstawił w analizie kilku przykładów znanych wypadków z krótkim komentarzem.

Jak ważny jest odpowiedni dobór opon w samochodzie wiedzą wszyscy, w przypadku opon do wózków widłowych, ten aspekt się nieco bagatelizuje. O tym jaki wpływ ma właściwy dobór opon, na bezpieczeństwo pracy i czy warto zwracać na to uwagę, mówił w swoim wystąpieniu Artur Skorupa, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Opony przenoszą cały ciężar towaru i wózka, musza więc spełniać określone wymagania. Ekspert przedstawił rodzaje opon i ich charakterystyki, gdzie w jakim środowisku najlepiej się zachowują, wskazał na czynniki obniżające właściwości opon. Pokazał na próbkach demonstracyjnych przekroje opon pokazując ich budowę i cechy szczególne, które mają wpływ na własności eksploatacyjne.

Artur Skorupa

Artur Skorupa

Opony należy dobierać biorąc pod uwagę szereg czynników, po to by mieć gwarancję bezpiecznej i efektywnej pracy. Czasami, w magazynie występują takie okoliczności, które sprawiają, że bardzo precyzyjnie trzeba dobrać opony, aby nie narazić na uszkodzenia towaru – twierdził ekspert.

Jak gdyby w odpowiedzi na referat pani nadinspektor Anny Wójcik, Jarosław Kociszewski w prelekcji „Jak zmniejszyć ryzyko kolizji wózków widłowych w magazynie? Przegląd systemów ostrzegawczych dla wózków widłowych: wykrywających pieszych, antykolizyjnych i bezpiecznego cofania.” Omówił dostępne systemy i rozwiązania zapobiegające kolizji w magazynie.

Jarosław Kociszewski

Jarosław Kociszewski

Systemy kontrolno-ostrzegawcze dla wózków widłowych są zaawansowanymi i skutecznymi narzędziami do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w magazynie. Ich najważniejsze funkcje to ostrzeganie o przeszkodach na drodze wózka widłowego, ostrzeganie o zbliżających się pieszych, ostrzeganie o zbliżających się wózkach widłowych. Zaawansowane systemy ostrzegają o wjeździe do strefy o podwyższonym ryzyku kolizji, automatyczne spowalniają wózek widłowy przy wjeździe do hali lub wybranego obszaru. Systemy automatyczne spowalniają wózek widłowy przy podniesionym ładunku, ostrzegają o przeciążeniu wózka widłowego, kontrolują masę ładunku na widłach wózka widłowego, czy informują operatora o poprawnym położeniu ładunku na widłach wózka widłowego. Korzyści płynące z zastosowania systemów kontrolno-ostrzegawczych, zdają się być bardzo oczywiste – stwierdził ekspert. Po ich zastosowaniu w magazynie bardziej ostrożni są operatorzy i piesi oraz stwierdzono mniej wypadków. Systemy kontrolno-ostrzegawcze to większe bezpieczeństwo ludzi i sprzętu, większa dbałość o powierzony sprzęt i transportowany towar, większy komfort pracy tak operatorów jak i pieszych, bardziej efektywna praca oraz niższe koszty utrzymania floty.

O automatycznych magazynach, ich wpływie na bezpieczeństwo pracy mówił Marcin Kozłowski, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Problemy składowania długich elementów rozwiązywane były i są do tej pory na kilka sposobów, w każdym istnieje bardzo duże ryzyko wypadku. Zastosowanie automatycznych systemów składowania, eliminuje, bądź minimalizuje to ryzyko.

Marcin Kozłowski

Marcin Kozłowski

Na przykładach ekspert zaprezentował rozwiązania, które optymalizują prace przeładunkowo transportowe, składowanie i dostarczenie do wybranego miejsca długich elementów, stwarzających zagrożenie. Automatyzacja procesów składowania i transportu elementów dłużycowych, jest istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo pracy ludzi i bezpieczeństwo składowanych towarów.

Co zrobić gdy zdarzy się wypadek, jesteśmy świadkiem zdarzenia, a ofiara potrzebuje pomocy? Stosowane procedury ora praktyczny pokaz udzielania pierwszej pomocy przedstawił Konrad Szymkiewicz, z Państwowej Straży Pożarnej.

Konrad Szymkiewicz

Konrad Szymkiewicz

Szereg prostych czynności, jakich możemy się podjąć na miejscu zdarzenia może uratować życie. Te pierwsze minuty od zdarzenia, w ocenie specjalistów są najważniejsze, praktyczny pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy może pomóc w sytuacjach krytycznych. Dojazd służb na miejsce zdarzenia często przekracza 5 minut, zwykle docierają po czasie, który w zależności od podjętych czynności, decyduje o uratowaniu życia poszkodowanemu.

Na koniec spotkania, Tomasz Chojnacki podsumował wyniki ankiety pozwalającej ocenić stan bezpieczeństwa w magazynie. Był bardzo zaskoczony jej wynikami, bo okazało się, że uczestnicy konferencji w swoich magazynach mają wszystko dobrze poukładane dziewięć na dziesięć ankiet wykazało wyniki na bardzo dobrym poziomie. Wprawdzie nikt nie uzyskał maksymalnych 100 pkt., jednak wspomniane ankiety mieściły się w najwyższym przedziale ocen klasyfikujących 81-100 pkt. określający jako dobry stan bezpieczeństwa. Jedna ankieta mieściła się w przedziale ocen 41-60 określany jako niewystarczający stan bezpieczeństwa .

tabela

Pierwsza z zaplanowanego cyklu konferencji poświęconych bezpieczeństwo pracy w magazynie, przyniosła szereg impulsów do dalszych działań w tym zakresie. Aktywność uczestników cieszy, ponieważ to oznacza, że swoje obowiązki traktują z właściwą powagą i należy sądzić, że wiedza jaka zdobyli poprzez uczestnictwo w konferencji, będzie wykorzystana w ich obszarach działania.

Admin

Foto: Log4.pl