12 października 2017

Bezpieczeństwo w magazynie to nieustanna praca nad efektywnym wdrażaniem postanowień regulaminów, ustaw i kodeksów, tych pisanych i nie pisanych. To wielowątkowe operacyjne działanie mające na celu bezpieczeństwo ludzi, sprzętu i towarów, składowanych na regałach tak różnorodnych jak różne są na nich towary. Bezpieczeństwo towaru składowanego na regałach zależy bezpośrednio od jakości regałów i ich stanu technicznego – zależnego od kultury użytkowania sprzętu w magazynie.

Problemy kadrowe w magazynach sprawiają, że duża jest rotacja pracowników obsługujących sprzęt w magazynie, a operatorzy wózki widłowych powodują najwięcej ciężkich uszkodzeń regałów. Te uszkodzenia czasami nie są bardzo widoczne, trzeba wnikliwej uwagi wytrawnego znawcy, by ocenić stan uszkodzeń, które mogą być przyczyną bardzo groźnej w skutkach katastrofy zawalenia się konstrukcji.

W normie PN EN 15635:2010P, szczegółowo opisano zasady klasyfikacji uszkodzeń regałów oraz sposób postępowania, wskazując konieczność powołania osoby odpowiedzialnej za przeglądy regałów w magazynie PRSES. Normy nie są obowiązującym prawem, ale wyznacznikiem dobrych praktyk już tak, dlatego Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając zgodnie z duchem normy PN EN 15635:2010P, organizuje szkolenia specjalistów PRSES.

Opracowany przez ekspertów Stowarzyszenia program zawiera kompendium wiedzy dotyczącej przeglądów regałów w magazynie. Od ogólnych informacji dotyczących przepisów prawa regulujących działania PRSES i ocenę ryzyka, po szczegółowe informacje techniczne dotyczące zasad oceny i pomiarów uszkodzeń.

Antoni Saulewicz, omówił zagadnienia związane z użytkowaniem regałów magazynowych w kontekście prawa, wskazując na przepisy regulujące te kwestie. Wiele przepisów nie odnosi się  wprost do regałów magazynowych, literalnie zapisanych w paragrafach ale interpretacja zdaje się być już jednoznaczna. Ważna jest prawidłowa ocena ryzyka, pozwalająca na efektywniejsze zarządzanie przeglądami regałów i właściwą interpretacją zagrożeń.

Marcin Bajson w bloku poświęconym użytkowaniu regałów magazynowych , przedstawił wytyczne do projektowania, montażu i użytkowania regałów magazynowych zawarte  w normach.  Już na etapie projektowania regałów uwzględnia się bezpieczeństwo ich użytkowania, a przyjęte założenia techniczne muszą być przestrzegane przy montażu i użytkowaniu regałów. Przedstawił wyniki badań, dotyczące uszkodzeń regałów, ich rodzajów i wpływy na obniżenie nośności konstrukcji regałowej.

Tomasz Chojnacki przedstawił wymagania organizacyjne i zadania jakie PRSES ma do zrealizowania, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowania regałów. Norma zaleca utworzenie procedur, które stanowią podstawę działania dla wykonującego przeglądy regałów, a są to: procedura użytkowania systemu zgodnie ze specyfikacją, procedura wyznaczania PRSES, przeprowadzania przeglądów, konserwacji i procedura zmniejszania liczby uszkodzeń. Procedury są narzędziem ułatwiającym egzekwowanie i realizowanie zadań dotyczących bezpieczeństwa regałów magazynowych.

Marcin Olejnik zaprezentował podstawowe narzędzia i przyrządy potrzebne przy wykonywaniu przeglądów regałów, aby móc dokładnie ocenić stan przeglądanych regałów magazynowych i wielkość uszkodzeń odbiegających od normy. Omówił uszkodzenia regałów i ich kwalifikacje oraz procedury postępowania w stosunku do różnych kategorii uszkodzeń. Zwrócił uwagę na istotny element własnego bezpieczeństwa osoby przeglądającej regały, co należy zrobić żeby dokonując przeglądów samemu nie ulec wypadkowi.

Kolejni specjaliści PRSES ukończyli szkolenie i  pomyślnie zdali egzamin, powiększa się grono osób, które jako jedyne w Polsce mogą się poszczycić certyfikatem kompetencji związanych z przeglądami regałów magazynowych. Przeglądy regałów  to wbrew pozorom trudny i skomplikowany proces ciągły, wymagający od PRSES szerokiej wiedzy technicznej i organizacyjnej. Uczestnicy szkolenia desygnowani przez firmy, posiadają tę wiedzę ogólną i przygotowanie techniczne, na szkoleniu uzupełniają o dodatkowe specjalistyczne treści związane bezpośrednio z przeglądami regałów zgodnie ze wskazaniami normy.

Admin

Foto: Log4.pl