30 września 2019

Dnia 13 czerwca br. w hotelu KASOR w Strykowie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Podsumowany został  kolejny rok działalności Stowarzyszenia, rok w którym wiele się działo w obszarze organizowanych szkoleń PRSES. W zebraniu brało udział 11 członków, a wymagana prawem większość wynosiła 15 członków głosujących.

Działalność Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej na rynku jest coraz bardziej rozpoznawalna, zainicjowane szkolenia PRSES zaczynają przynosić efekty w postaci większego zainteresowania Stowarzyszeniem i tym co robi. Realizowane są więc zamierzone cele, widoczne jest rosnące zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa pracy w magazynie, firmy chcą szkolić swoich pracowników w kierunku przeglądów regałów magazynowych. Wiele jest zapytań o uprawnienia dotyczące przeglądów rocznych, które są obligatoryjne, a tych póki co Stowarzyszenie nie przeprowadza

Stowarzyszenie organizuje szkolenia dotyczące bezpieczeństwa pracy w magazynie – wypełniając tym samym statutowy obowiązek. Powołany Komitet Techniczny ds. Szkoleń opracował oparty o normę ”regałową”  PN–EN 15635:2010 program, obejmujący siedem godzin szkolenia zakończony egzaminem pisemnym. Uczestnik szkolenia otrzymuje tytuł Specjalisty PRSES. Do czerwca br. Stowarzyszenie  przeszkoliło ponad 100 osób.

Stowarzyszenie jest z każdym rokiem jest silniejszą organizacją, która pomimo bardzo dużego obciążenia pracą zawodową członków, konsekwentnie buduje tożsamość kompetentnej grupy specjalistów.

Nieliczna grupa obecnych na WZC członków dyskutowała o nowych kompetencjach Stowarzyszenia, które będą wyznaczały w przyszłości kierunek rozwoju branży gospodarki magazynowej. Wskazano dziedziny w których te kompetencje jeszcze bardzie utrwalą ten kierunek potwierdzając słuszne bądź co bądź idee dobrych praktyk, lansowane  przez członków Stowarzyszenia.

Największe zainteresowanie jest szkoleniami „Inspektorów regałowych”, zespół przygotowujący program szkolenia, zadeklarował się przedstawić program do końca sierpnia, po tym terminie, jeżeli nie zostanie przedstawiony ten program, zostanie powołany nowy zespół.

Przewodniczący zebrania Andrzej Szymkiewicz odczytał list Krzysztofa Polesiaka, który przedstawił propozycję szkoleń dla „Inspektorów UDT”. Inicjując dyskusje Andrzej Szymkiewicz stwierdził, że trudno będzie zainteresować inspektorów UDT takimi szkoleniami. Po dłuższej dyskusji postanowiono  wysondować czy UDT skłonny byłby na opłacenie szkoleń.

Szkolenie montażystów regałów, to kolejny temat w dyskusji. Marcin Bajson zadeklarował się przygotować program szkoleń dla montażystów regałów magazynowych. Jacek Kuśnierczak zadał pytanie dotyczące, kogo będziemy szkolić, czy będzie to szkolenie dla firm, czy pracowników tych firm. Jakość usług świadczonych obecnie przez firmy montażowe jest na bardzo niskim poziomie. Montaż jest niezwykle ważnym procesem, bardzo złożonym, dlatego jest to niezwykle ważny proces, PSTM wzorując się na doświadczeniu szkoleń PRSES, będzie tworzyło standardy postępowania.

Kolejnym tematem było omówienie kwestii aplikacji wspomagającej przeglądy regałów i pracę PRSES, zadania tego podjął się Grzegorz Zwoliński ze swoim zespołem, brakuje mu jeszcze kontaktu fizycznego z PRSES, Taką deklarację współpracy wyraził Marek Orlicki, który jest aktywnym specjalistą PRSES swojej firmie.

Podsumowując, Andrzej Szymkiewicz wyraził zadowolenie z tego, że jeżeli te wszystkie inicjatywy zostaną zrealizowane, to Stowarzyszenie stanie się takim animatorem dobrych praktyk w odniesieniu do regałów w magazynie, do czego zostało powołane.

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, w głosowaniach jawnych podjęło uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe, uchwałę o przeznaczeniu zysku oraz uchwałę udzielającą absolutorium Zarządowi Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej z wykonania obowiązków w roku 2018r. Wszystkie uchwały w głosowaniu uzyskały potrzebną większość.

Admin