13 lipca 2020

Czerwiec jest tradycyjnym miesiącem organizacji „Walnych Zebrań Członków” Stowarzyszenia,  dniu 25.06.2020 roku w Hotelu Kasor w Strykowie odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków, Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.  W zebraniu uczestniczyło 19 osób z 32 członków Stowarzyszenia, potrzebne kworum to 16 członków, więc zebranie było prawomocne.

Zaczęło się o godzinie 10:00 i ze względu na wyjątkowy czas pandemii, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.  Prezes Stowarzyszenia otworzył zebranie i przedstawił porządek obrad który poddany pod głosowanie został przyjęty jednogłośnie.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków:

 1. Powitanie, przedstawienie celu i porządku WZSWC.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Ustalenie porządku WZSWC, przypomnienie sposobu głosowania wynikającego ze statutu.
 4. Wybór komisji wyborczej.
 5. Odczytanie protokołu z poprzedniego WZC.
 6. Odczytanie sprawozdań ustępujących władz.
 7. Dyskusja,

– funkcjonowanie Stowarzyszenia,

–  szkolenia PRSES, INSPEKTOR PSTM, MONTAŻYSTA.

 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 2. Podjęcie uchwały o różnicy w roku obrachunkowym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.
 4. Zgłaszanie kandydatów na członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
 5. Wybory nowych władz Stowarzyszenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
 8. Wolne wnioski

Zgodnie z procedurami wybrano przewodniczącego i protokolanta, a zostali nimi odpowiednio Andrzej Szymkiewicz i Roma Dudzińska. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano skład prowadzący WZSWC.

To zebranie miało status „Wyborczego” więc wybrano komisję wyborczą w składzie:

 • Tomasz Chojnacki – przewodniczący komisji
 • Krzysztof Polesiak – członek
 • Marek Orlicki – członek

Zgodnie z porządkiem obrad przewodniczący WZSWC Andrzej Szymkiewicz odczytał protokół z poprzedniego WZC.

Sprawozdanie zarządu przedstawił Marcin Kozłowski – skarbnik w zarządzie PSTM.  Stowarzyszenie jest na rynku od ośmiu lat,i cały czas buduje pozycje na niełatwym rynku gospodarki magazynowej. Inicjatywy związane ze szkoleniami PRSES budzą coraz większe zainteresowanie, zwiększyła się cykliczność szkoleń.

PSTM prowadzi szkolenia specjalistów PRSES, a miniony rok, był pierwszym rokiem w którym odbyły się szkolenia przedłużające kompetencje PRSES. W roku ubiegłym odbyły się dwa szkolenia, w których udział wzięło 15 uczestników, z pośród 27 osób uprawnionych.

Rachunek kosztów przedstawia się następująco. Środki do dyspozycji Stowarzyszenia w 2019 roku wyniosły ogółem 90 100,00 zł w tym składki członków zwyczajnych 5600,- zł, składka członka wspierającego 14 000,-zł,  oraz przychody ze sprzedaży  70 500,00zł.

Rok 2019 zamknął się wynikiem ujemnym w wyniku opóźnionej zapłaty składki członkowskiej do FEM R&S, europejskiej organizacji dostawców regałów magazynowych, której PSTM jest członkiem.

Prezes Andrzej Szymkiewicz wyjaśnił, że członkowie wspierający regulują należności za FEM i FEM R&S, a są to firmy Mago, Nedcon, Olejnik Systemy Magazynowe, Baumalog, MGL, Logis, Camso. Fakturę za członkostwo otrzymaliśmy po czasie dlatego jej nie opłaciliśmy, stąd doszło do minusowego wyniku, ale tylko w Bilansie,  generalnie sytuacja Stowarzyszenia jest dobra.

Pod nieobecność Jacka Kuśnierczaka – przewodniczącego  komisji rewizyjnej, sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej, przedstawił Krzysztof Polesiak – jej członek. Podsumował działania finansowania i księgowania środków w Stowarzyszeniu.  Z rachunku zysków i strat Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, wynika, że w 2019 roku  jest strata, jednak ujemny wynik finansowy wynika z opóźnienia w księgowaniu i płatnościach, które zostały wyjaśnione i opłacone.

Marcin Olejnik przedstawił prezentację podsumowującą działalność Stowarzyszenia, które działa na rynku już 8 lat( red. 2012-2020).  Wskazał na cele powołania Stowarzyszenia i to jak są one realizowane. Najlepiej idzie wspieranie osób zarządzających gospodarką magazynową, to są szkolenia PRSES, które Stowarzyszenie organizuje.  Stowarzyszenie może prowadzić badania rynku, jednak brak jest budżetu aby takie badania rynku prowadzić, gdyż to są kosztowne przedsięwzięcia.  Zwrócił uwagę na potrzebę większej  aktywności w działalności członków zwyczajnych, która może pomóc Stowarzyszeniu w realizacji jego celów. Także większe wsparcie finansowe  członków wspierających też pomogłoby Stowarzyszeniu. Poważny sukces to szkolenia PSES, które są kontynuowane z różnym natężeniem, teraz w czasie pandemii wszystko było zawieszone.

Kolejna prezentacja to Pan Tomasz Chojnacki, który jako przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Szkoleń, podsumował ten obszar działania w Stowarzyszeniu. W okresie 2017 -2019 udało się przeprowadzić 17 szkoleń, na których przeszkolono 150 uczestników. Wydano 1 biuletyn dot. przeglądu regałów przygotowano 9 konferencji i artykułów prasowych promujących szkolenia PRSES.

Andrzej Szymkiewicz komentując szkolenia PRSES zauważył, że początkowo zainteresowanie tymi szkoleniami było duże, jednak zmalało po wyraźnej informacji Stowarzyszenia, iż te szkolenia nie dotyczą uprawnień na szkolenia roczne, które są obowiązkowe. Rośnie zainteresowanie szkoleniami na inspektora regałowego, tego klienci bardziej poszukują. Stowarzyszenie przygotowuje program szkolenia dla Inspektorów Regałowych.

Dyskusja na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności stowarzyszenia za takiego przeszkolonego specjalistę, była dość żywiołowa, jednak sentencja sprowadzała się do tego, że Stowarzyszenie szkoli według najlepszych standardów.  Jak ta wiedza jest wykorzystywana przez beneficjentów szkoleń, to tego nie badamy. Wiele pytań przetoczyło się w dyskusji, ostatecznie postanowiono zadbać o know-how Stowarzyszenia.

Rozmowa na temat szkolenia Inspektorów Regałowych, skutkowała deklaracją pomocy w przygotowywaniu materiałów dla inspektorów, gdyby taka konieczność powstała. Innym tematem to kwestia świadomość użytkowników regałów, a raczej jej braku, nad czym trzeba pracować. Potrzebne jest  szkolenie dla kadry zarządzającej magazynami. Regały wymagają „należytego traktowania” – przeglądów i serwisów. Szkolenia świadomościowe należy połączyć ze szkoleniami eksploatacyjnymi gdzie będzie mowa o wózkach widłowych, oponach, bateriach i osprzęcie.

Po rzeczowej dyskusji przyszedł czas na głosowanie w sprawach kluczowych dla Stowarzyszenia, obecni na zebraniu członkowie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. Ujemny wynik finansowy w przyjętej uchwale został przeniesiony na następny rok obrachunkowy. Udzielono też absolutorium ustępującemu zarządowi.

W głosowaniach jawnych wybrano nowe władze Stowarzyszenia,

nowy zarząd jest następujący:

 • Andrzej Szymkiewicz – prezes
 • Tomasz Chojnacki – wiceprezes
 • Marcina Kozłowskiego – skarbnik

Uchwałą nr 7 wybrano skład komisji rewizyjnej:

 • Jacek Kuśnierczak – przewodniczący
 • Krzysztof Polesiak – członek
 • Ruben Nooitgedagt – członek
 • Marcin Olejnik – członek
 • Marcin Bajson – członek

Wybrany został nowy skład sadu koleżeńskiego, który jak dotąd był bezrobotny i nie rozpatrywał żadnych sporów. Nowy skład Sądu Koleżeńskiego jest następujący:

 • Roma Dudzińska – przewodniczący
 • Marek Orlicki – członek
 • Łukasz Bojanowski – członek

Na koniec rozmawiano o tłumaczeniach dokumentacji technicznych, jakie trafiają do Stowarzyszenia z FEM, na tę chwilę nie ma z tym większych problemów. Tematy dotyczące wózków widłowych, można zgłaszać do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, do danego komitetu np. transportu bliskiego.  Padła propozycja podniesienia składki członkowskiej do 250 zł., która od kilku lat nie była waloryzowana.

Na tym zakończyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Mimo bardzo trudnego czasu pandemii, udało się je przeprowadzić i zainicjować działania, które przyniosą konkretne efekty. Stowarzyszenie czeka czas intensywnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w magazynach, bo reguły bezpieczeństwa czasu pandemii nie są tożsame z bezpieczeństwem w magazynie.