O stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej (PSTM) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu, uchwalonego na zebraniu założycielskim w dniu 2 lutego 2012roku. Siedzibą PSTM jest Poznań, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego na jego terenie prawa.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach autonomii. Prowadzić będzie wymianę doświadczeń oraz wiedzy z polskimi i europejskimi organizacjami dla normalizacji, podnoszenia jakości i konkurencyjności na rynku.


Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków zwyczajnych, finansowym wsparciu członków wspierających, działalności gospodarczej na ogólnych zasadach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i zgodnej zapisami w statucie.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które wybiera organy władzy wykonawczej, którymi są Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Wymienione władze Stowarzyszenia wybrane zostały na dwuletnia kadencję, w dniu 2 lutego 2012 roku.