Regulamin

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2012

Z dnia 28 listopada 2012 roku

REGULAMIN

Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Statut jest najważniejszym dokumentem stowarzyszenia do którego odwołują się wszystkie działania władz i członków. Dla celów administracyjnych i sprawnego funkcjonowania stowarzyszenia przygotowany jest niniejszy regulamin regulujący zasady przyjmowania nowych członków wstępujących do stowarzyszenia, wysokość opłat oraz funkcjonowanie komitetów technicznych.

1. Członkostwo:

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

2. Jak przystąpić:

a) Należy wypełnić deklarację członkowską z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia

b) Wpłacić składkę członkowską na konto PSTM, wskazane w deklaracji członkowskiej

c) Wypełnioną deklarację i kopię potwierdzenia dokonania wpłaty składki członkowskiej przesłać należy do biura PSTM (e-mail, list lub faks).

3. Warunki:

a) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia i opłaci składkę członkowską.

b) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i wywiąże się ze złożonej deklaracji.

c) Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do przestrzegania zasad i celów określonych w Statucie i regulaminie.

4. Wysokość składek dla członków:

a) Składka członka zwyczajnego wynosi 200,- PLN,

b) Składka członka wspierającego wnosi 600,-PLN, dodatkowo członek wspierający może wykupić pakiety o określonej korzyści:

 • podstawowy ( 1600,-PLN netto + VAT)
 • techniczny ( podstawowy + wartość świadczonych usług)

c) Członek honorowy jest zwolniony ze składek

d) Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mogą zwrócić się do Zarządu PSTM o obniżenie składki członkowskiej. Zarząd PSTM podejmuje decyzję i informuje o niej członka zwyczajnego.

5. Korzyści z członkostwa w PSTM:

 • Promujemy dobre praktyki biznesowe i bezpieczeństwa w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej, przedstawiając członków stowarzyszenia jako godnych zaufania ludzi biznesu.
 • Współtworzymy standardy i wspomagamy rozwój nowoczesnych rozwiązań poprzez stałe aktywne działanie w komitetach technicznych, kompetentnych i opiniotwórczych ciałach doradczych instytucji technicznych i normalizacyjnych.
 • Pomagamy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów branżowych, odpowiadamy na pytania i proponujemy rozwiązania związane z prowadzoną działalnością, na bieżąco przesyłamy informacje i analizy dotyczące rynku.
 • Na bieżąco pocztą elektroniczną przekazujemy informacje i analizy oraz komentarze prawne dotyczące sygnalizowanych problemów, które dotyczą poszczególnych grup członków stowarzyszenia.
 • Wspieramy i organizujemy konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność w zakresie promocji dobrych praktyk w biznesie i bezpieczeństwie w gospodarce magazynowej.
 • Poprzez kontakty z europejskimi organizacjami działającymi w branży gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej, członkowie mają dostęp do standardów normalizacyjnych i prawnych stosowanych na europejskim rynku.
 • Członkowie PSTM korzystają w pełni z przysługujących im praw do posługiwania się nazwą oraz logo stowarzyszenia na osobistej korespondencji, pieczątkach i wizytówkach.
 • Członkowie wspierający deklarując wsparcie finansowe stowarzyszenia definiują swoje zaangażowanie finansowe kompensowane pakietami korzyści określone każdorazowo przy podpisywaniu umowy.

6. Kary

Za niestosowanie się do zasad regulaminu członkowie stowarzyszenie zostaną pouczeni, a jeśli nie zastosują się do pouczeń sprawa skierowana zostanie do sądu koleżeńskiego.

Za rażące naruszenie zasad statutowych stowarzyszenia, oraz za nie płacenie składek członek zostanie wykluczony z szeregów PSTM.

7. Komitety techniczne:

Komitety techniczne, to ciała doradcze zarządu o szerokich kompetencjach opiniotwórczych oraz autonomii w zakresie badań, tworzenia standardów i prac normalizacyjnych w wąskich specjalistycznych dziedzinach. Utworzone komitety techniczne:

 • Systemów regałów
 • Wózków widłowych
 • Osprzętu i wyposażenia do wózków widłowych
 • Systemów transportu wewnętrznego i przenośników
 • Doradztwa i konsultingu w zakresie gospodarki magazynowej

Komitety techniczne podlegają zarządowi, mogą jednak reprezentować stowarzyszenie na specjalistycznych konferencjach i spotkaniach branżowych w zakresie swoich kompetencji.

Na mocy uchwały nr 11/2012 Zarządu Stowarzyszenia, z dnia 28.11.2012 roku, w Regulaminie Stowarzyszenia, zmieniona została wysokość składek członkowskich, Regulamin ze zmianami wchodzi w życie z dniem 28.11.2012 roku.

Brak wpisów. Nie podano kategorii.

Close Menu