Regulamin

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2012

Z dnia 28 listopada 2012 roku

REGULAMIN

Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej

Statut jest najważniejszym dokumentem stowarzyszenia do którego odwołują się wszystkie działania władz i członków. Dla celów administracyjnych i sprawnego funkcjonowania stowarzyszenia przygotowany jest niniejszy regulamin regulujący zasady przyjmowania nowych członków wstępujących do stowarzyszenia, wysokość opłat oraz funkcjonowanie komitetów technicznych.

1. Członkostwo:

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada członków:

2. Jak przystąpić:

a) Należy wypełnić deklarację członkowską z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia

b) Wpłacić składkę członkowską na konto PSTM, wskazane w deklaracji członkowskiej

c) Wypełnioną deklarację i kopię potwierdzenia dokonania wpłaty składki członkowskiej przesłać należy do biura PSTM (e-mail, list lub faks).

3. Warunki:

a) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia i opłaci składkę członkowską.

b) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i wywiąże się ze złożonej deklaracji.

c) Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do przestrzegania zasad i celów określonych w Statucie i regulaminie.

4. Wysokość składek dla członków:

a) Składka członka zwyczajnego wynosi 200,- PLN,

b) Składka członka wspierającego wnosi 600,-PLN, dodatkowo członek wspierający może wykupić pakiety o określonej korzyści:

c) Członek honorowy jest zwolniony ze składek

d) Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mogą zwrócić się do Zarządu PSTM o obniżenie składki członkowskiej. Zarząd PSTM podejmuje decyzję i informuje o niej członka zwyczajnego.

5. Korzyści z członkostwa w PSTM:

6. Kary

Za niestosowanie się do zasad regulaminu członkowie stowarzyszenie zostaną pouczeni, a jeśli nie zastosują się do pouczeń sprawa skierowana zostanie do sądu koleżeńskiego.

Za rażące naruszenie zasad statutowych stowarzyszenia, oraz za nie płacenie składek członek zostanie wykluczony z szeregów PSTM.

7. Komitety techniczne:

Komitety techniczne, to ciała doradcze zarządu o szerokich kompetencjach opiniotwórczych oraz autonomii w zakresie badań, tworzenia standardów i prac normalizacyjnych w wąskich specjalistycznych dziedzinach. Utworzone komitety techniczne:

Komitety techniczne podlegają zarządowi, mogą jednak reprezentować stowarzyszenie na specjalistycznych konferencjach i spotkaniach branżowych w zakresie swoich kompetencji.

Na mocy uchwały nr 11/2012 Zarządu Stowarzyszenia, z dnia 28.11.2012 roku, w Regulaminie Stowarzyszenia, zmieniona została wysokość składek członkowskich, Regulamin ze zmianami wchodzi w życie z dniem 28.11.2012 roku.

Brak wpisów. Nie podano kategorii.